Đào Tạo Dự Án
.NET Full Stack Developer
Bootcamps in 2021
Tuan M Truong
Đây là Khoá học từng bước dành cho những ai muốn trở thành Lập trình viên từ không biết cho đến chuyên nghiệp. Bạn sẽ được học các kỹ năng phù hợp với thực tế như Front-End (HTML, CSS, JavaScript, AJax & Dom, JQuery), UI/UX, Git, Back-End (C# Language, ADO.NET Database, .NET Framework, .NET Core, WebForm, ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC, RestFul API), Database (SQL Server) để xây dựng và phát triển ứng dụng thực tế ngoài doanh nghiệp.

CAM KẾT KHOÁ HỌC
Học theo lộ trình cụ thể
Đào tạo thực tế dạng step by step

GIÁO TRÌNH
Tóm tắt Lý thuyết, tập trung Thực hành
Công nghệ mới luôn được cập nhật

THỜI GIAN HỌC
12 tháng kể từ ngày đăng ký
Mỗi tuần học 5-10 giờ
CONTACT
- eMail: tieudinhtuan@gmail.com
- skype: tieudinhtuan
- phone: 0942.999.871

TRUONG MINH TUAN
Software Engineer, FullStack Developer, Research programs in Data Science
- Founder BEST SOLUTIONS Company, Co-Founder AT ECOSYSTEM Company
- Nearly 8 years of experience industry of Information Technology

CONNECT TRUONGMINHTUAN
Facebook