ARTICLEs

Tạo mới và sử dụng Class library trong ứng dụng0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Và hầu như các sản phẩm hiện nay trên thị trường thì những Công ty hay lập trình viên đều có những class library riêng. Và bài viết này, chúng tôi giúp cho bạn đọc cách làm một library riêng cho dự án.

Bước 01: Mở Visual Studio, chọn Menu File / New / Project / Class Library

Bước 02: Định nghĩa những phương thức mà bạn cần thực hiện trong Project. Lưu ý, tôi đã tạo một class mới có tên là Exam (vì mặc định là Class1.cs)

Bước 03: Vào menu Build / Build Solution để biên dịch thành tập tin .dll

Bước 04: Add .dll vào project hiện tại bằng cách mở Visual Studio, chọn File / New / Project / Console Application. Bạn có thể chọn dạng ASP.NET hoặc Window Form

Bước 05: Thêm .dll vào Project hiện tại bằng cách click phải chuột vào Project chọn Add / Reference / chọn đến tập tin .dll đã biên dịch trước đó

Bước 06: Gọi Class library vào Project hiện tại để kiểm tra

Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bạn cách tạo một tập tin Class library (.dll). Mong rằng bài viết này sẽ bổ ích cho bạn trong quá trình học tập

Trương Minh TuấnTRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com