ARTICLEs

Giới thiệu JSON và cách làm việc với JSON0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

JSON – Javascript Object Notation, là một định dạng nhỏ gọn để truyền dữ liệu, tuân theo một quy định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều có thể làm việc được.
JSON rất dễ sử dụng và có thể thay thế XML thậm chí truy vấn hơn cả XML vì thế mà nó rất phổ biến hiện nay trong chắc chắn là trong tương lai.
JSON lưu dữ liệu dưới dạng key/value. Để thực hiện lấy value thì chúng ta đều chuyển về dạng Object của Javascript.

Bước 01: Tạo mới một Project Empty để thực hiện demo JSON

Bước 02: Tạo mới trang website HTML Page

Bước 03: Tạo một cấu trúc JSON trong trang JSON.html

Bước 04: Tạo một cấu trúc JSON theo dạng Array trong trang JSON.html

Với loạt bài cơ bản này, mình mong bạn đọc hình dung được JSON và demo được ví dụ trên
Trương Minh TuấnTRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com