ARTICLEs

Những Shortcut được sử dụng thường xuyên trong Visual Studio mà bạn cần biết0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

1. F5/ Ctrl-F5: Chạy ứng dụng của bạn ở chế độ debug (F5), hoặc không debug (Ctrl-F5)

2. F7 & Shift – F7: Hiển thị của sổ code (F7), hiển thị cửa sổ design (Shift-F7). Hai shortcut này giúp bạn dễ dàng chuyển qua lại giữa hai cửa số, ví dụ như đang thao tác với các trang .aspx, hoặc .xaml, hoặc các Windows Forms.

3. F6/ Shift-F6 / Ctrl-Shift-B: Build Solution/ Build Project/  Build Solution

4. Shift-Alt-C: Tạo một lớp mới cho dự án

5. Ctrl-K + Ctrl-C: Chuyển một nhóm mã lệnh thành comment

6. Ctrl-K + Ctrl-U: Chuyển một nhóm mã lệnh đã bị comment thành mã lệnh (un-comment)

7. Ctrl-M + Ctrl-O / Ctrl-M + Ctrl-P:  Nhóm gộp mã lệnh lại để làm gọn cửa sổ code (collapsed all code to definitions)/ Mở rộng để hiển thị tất cả mã lệnh (stop collapsing)

8. Ctrl-M + Ctrl-M: Thu gọn hoặc hiển thị nội dung của một đoạn code được chọn.

9. Ctrl-B + Ctrl-T: Thêm bookmark hoặc gỡ bookmark ở cửa sổ code

10. Ctrl-Atl-P: Gắn debugger vào một process. Việc này rất thuận lợi cho việc debug các ứng dụng ASP.NET mà không cần phải khởi chạy dự án ở chế độ debug.

11. Ctrl-Alt-L: Hiển thị cửa sổ Solution Explorer

12. Ctrl-Shift-A / Alt-Shift-A: thêm phần tử mới cho dự án/ Thêm phần tử có sẵn vào dự án

Trên đây là một số shortcut mà các .NET developer thường dùng khi sử dụng Visual Studio, hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chúng thường xuyên.

Bài viết sữ dụng nguồn của Anh Lê Hoàng Dũng - Người Thầy đã cho bản thân tôi có cách nhìn khác về .NET

Xin chân thành cảm ơn Anh vì tất cả

Trương Minh Tuấn

 TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com