ARTICLEs

Một số tính năng mới của SQL Server 20160

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Trong SQL Server 2016 có một số cải tiến mới, đặc biệt là kỹ thuật mã hóa dữ liệu. Dưới đây tôi sẽ trình bày một số đặc tính mới:

1. Data Encryption – Mã hóa dữ liệu

Trong bản SQL Server 2014 cũng đã hỗ trợ đặc tính mã hóa dữ liệu, khi dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (CSDL) SQL. Nếu muốn truy xuất dữ liệu được mã hóa đó, thì chỉ tạo lối đi (hose) dữ liệu bằng cách dùng CSDL SQL. Tính năng này giúp chúng ta có thể nắm được quyền kiểm soát SQL Server của mình, người mà có quyền và có thể truy cập dữ liệu được mã hóa. Tính năng này chỉ cho phép những người có thể truy cập dữ liệu mã hóa khi họ biết được chìa khóa mã hóa (the encryption key). Tính năng này chưa có trong các phiên bản trước của SQL Server. Tính năng này cũng cung cấp cho chúng ta một CSDL được bảo mật với môi trường điện toán đám mây.

2. Dynamic Data Masking – Mặt nạ dữ liệu động

Nếu muốn bảo mật CSDL SQL theo cách mà cho phép một số người dùng có thể truy cập toàn bộ CSDL và ở cùng thời điểm những người dùng khác có thể chỉ đọc với CSDL đó thì ta cần tính năng này. Với tính năng này, có thể đảm bảo rằng dữ liệu của một cột trong một bảng cụ thể của CSDL SQL chỉ được xem, như vậy người dùng khác không thể lấy dữ liệu của các cột. Giả sử, chúng ta chỉ muốn lưu trữ thông tin của mỗi nhân viên trong CSDL và muốn là một số người sử dụng khi xem dữ liệu nhân viên, họ có thể chỉ thấy được 2 ký tự cuối của thông tin nhân viên. Với tính năng này, chúng ta có thể thiết lập quy tắc mặt nạ động để khi xem những dữ liệu cụ thể, chỉ hai ký tự cuối sẽ được hiển thị.

3. Hỗ trợ JSON

JSON là gì? Nó được hiểu như là các đối tượng JavaScript. Trong SQL 2016, có chức năng chuyển dữ liệu dạng JSON giữa các ứng dụng với nhau và giữa các SQL Server với nhau một cách trực tiếp. Bằng việc cung cấp tính năng này, Microsoft cung cấp cho chúng ta khả năng có thể phân tách dữ liệu json thành dữ liệu dạng quan hệ và lưu trữ chúng vào trong các bảng dữ liệu v.v…hay là từ dạng dữ liệu quan hệ SQL thành dữ liệu JSON(vice versa – đối lập với cái trên cũng được).

4. Nhiều CSDL tạm (TempDB)

Trong SQL Server 2016, chúng ta có thể cấu hình nhiều tập tin CSDL tạm khi cài đặt một Instance SQL Server. Với tính năng mới này, chúng ta không cần phải thao tác thêm CSDL tạm bằng tay (manual).

5. Polybase

Tính năng này cho phép chúng ta có thể truy vấn dữ liệu phân tán trong SQL Server. Tính năng này cũng cho phép, dùng những câu lệnh giao dịch để truy vấn dữ liệu từ Hadoop và SQL Azure. Dùng tính năng này, chúng ta có thể viết những câu truy vấn phức tạp để lấy dữ liệu mà được phân tán ở các SQL Server và những CSDL không phải là CSDL dạng quan hệ như Hadoop, v.v….

6. Bảo mật ở cấp độ dòng (Row Level Security)

Với tính năng này, một công cụ (engine) CSDL SQL Server có thể hạn chế bất kỳ sự truy cập đến những dòng dữ liệu rộng lớn như lấy quyền như là một tài khoản đăng nhập. Việc hạn chế này sẽ được thực hiện bởi những bộ lọc được định nghĩa trong các hàm của SQL Server. Chính sách bảo mật sẽ đảm bảo bộ lọc được thực thi cho từng thao tác như: SELECT hay DELETE.

7. Stretch Database (Mở rộng CSDL)

Tính năng này cung cấp cho chúng ta cách để mở rộng nơi lưu trữ của CSDL chúng ta thành CSDL Azure SQL. Tính năng này giúp cho DBA thành công để nén thông tin thành ổ đĩa lưu trữ rẻ hơn mà không phải thay đổi mã nguồn ứng dụng gốc. Với tính năng này, chúng ta có thể tối ưu hóa hiệu suất với những câu truy vấn trên CSDL.TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com