ARTICLEs

Đếm số Table trong Cơ sở dữ liệu SQL Server, MySQL, Oracle0

An article of Truong Minh Tuan created at 2017-03-28 14:32:09

Dưới đây, mình demo cho việc này

SQL Server

USE DBNAME
SELECT COUNT(*) 
FROM information_schema.tables
WHERE table_type = 'base table'

 

MySQL

SELECT COUNT(*) 
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'dbName';

 

Oracle

SELECT Count(*) FROM DBA_TABLES;

 

Thông qua bài viết ngắn này, mình chút bạn thành công hơn trong công việc nhé

Trương Minh Tuấn

Trân trọng..TRUONG MINH TUAN - support: ifsoft@live.com